Dénia.com
Cercador

Dénia modifica el procediment perquè la ciutadania participi a les sessions plenàries del consistori

24 de novembre de 2022 - 11: 20

El ple d'aquesta vesprada donarà llum verda a l'aprovació inicial de la modificació del reglament orgànic de participació ciutadana, vigent des del novembre del 2016, per adaptar-lo a la conjuntura actual i recollint les propostes de la Federació d'associacions veïnals i els departaments de Participació Ciutadana .

Destaca la nova redacció de l'article 17 que regula el torn de precs i preguntes de la ciutadania a les sessions plenàries. D'una banda, s'estableix el procediment per presentar les preguntes, que és el següent: enviant un correu electrònic a aquesta direcció abans de les 14 del dia de la sessió ordinària o per la seu electrònica de l'ajuntament fins al dia abans de la celebració del ple. Les persones que sol·licitin la realització de preguntes s'hauran d'identificar amb nom i cognoms i número de DNI/NIE, fer una exposició clara i concisa de la pregunta, que ha d'estar relacionada amb temes d'interès general i d'àmbit municipal, especificant si la pregunta ha de ser llegida per lalcalde o alcaldessa o la plantejarà personalment en finalitzar la sessió del ple ordinari.

Finalment, s'indica que totes les preguntes trameses en el termini assenyalat seran llegides i contestades un cop acabada la sessió plenària i es donarà difusió de les respostes al portal de transparència de l'Ajuntament de Dénia ia les xarxes socials municipals.

El capítol V, que tracta del Consell de participació veïnal, s'amplia amb l'article 46.bis que regula les funcions de la presidència i la vicepresidència del Consell i introdueix alguns canvis en el nomenament dels membres i la temporalització del nomenament i la durada al càrrec.

Un altre article fonamental del reglament, el número 52 referent als pressupostos participatius, introdueix en un nou apartat les condicions que han de complir les propostes que presenta la ciutadania i que es resumeixen en què han d'estar referides a actuacions que sigan competència de l'administració, no ser contràries a la normativa vigent, que responguin a l'interès general de la ciutadania i que sigan viables tècnicament i econòmicament.

D'altra banda, el nou articulat inclou la figura del Consell Local d'Infància i Adolescència, "òrgan de participació infantil que compta amb el seu propi reglament de funcionament intern", que no existia al document redactat el 2016.
Així mateix, sota la supervisió del departament municipal d'Igualtat, la redacció del reglament s'ha modificat per adaptar-la a un llenguatge inclusiu i igualitari. De la mateixa manera s'ha fet amb els estatuts del Consell Municipal de Comerç, la modificació inicial dels quals també es porta al ple d'aquesta vesprada.

Deixa un comentari

    37.861
    4.435
    12.913
    2.450